Albm sehipisi
Yngi Yk
Yngi Sz
Kp krm
Yoquri Nomur
Knglmdikisi
Izde
                                                                                   
Izdesh - "br�他但����加���消≒�蔵�族誰多遜�他但����加≒�邸�他但����加���消≒�鐃獣�加≒�邸�他但��挫�加���消≒�����≒�測但����消≒����加≒�邸�他但����消≒�属�他但�����但���≒�蔵�他但����族但����消≒����加�紳獣�消≒�蔵�族���他但��挫�加���消≒���族但��|�消≒�尊�族��ent"
Krnme Hjjet yoq